• ID картны гэр, оосор, энгэрийн тэмдэг
 • L хавтас, халаастай хавтас
 • Архивын хавтас
 • Кноптой хавтас
 • Нуруутай хавтас
 • Нүхтэй хавтас
 • Тусгаарлагч
 • Хавчаартай хавтас, гар самбар
 • Хуудастай хавтас
 • Цагирагтай, цоолдог хавтас
 • Цахилгаантай хавтас
 • Цүнхэн хавтас
 • Шүүгээний өлгөдөг хавтас, шүүгээ
 • Бусад